Home » แดดฉายในสายลม by ชมัยภร แสงกระจ่าง
แดดฉายในสายลม ชมัยภร แสงกระจ่าง

แดดฉายในสายลม

ชมัยภร แสงกระจ่าง

Published October 2014
ISBN :
Paperback
296 pages
Enter the sum

 About the Book 

แดดฉายในสายลม เปนอีกเรืองทีเกียวกับความรักของหนุมสาว ครูสาวชือ เจิดจรัส กับความรักทีไมไดเลือกและความรักทีไมกลาเลือก พิษของรัก และความเขมแขงของความรักในครอบครัว สิงเหลานีลวนวนเวียนอยูรอบตัวเรา เพียงแตเมือเกิดกับเราแลว เราจะมีความสามารถในการ ตัMoreแดดฉายในสายลม เป็นอีกเรื่องที่เกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาว ครูสาวชื่อ เจิดจรัส กับความรักที่ไม่ได้เลือกและความรักที่ไม่กล้าเลือก พิษของรัก และความเข้มแข็งของความรักในครอบครัว สิ่งเหล่านี้ล้วนวนเวียนอยู่รอบตัวเรา เพียงแต่เมื่อเกิดกับเราแล้ว เราจะมีความสามารถในการ ตั้งรับ เช่นไร เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันด้วยใจ พระเอกผู้มีทุกข์จึงต้องเข้ามาเป็นแดดฉาย ส่องสว่างให้ชีวิตของนางเอกผู้เผชิญปัญหา ด้วยความเชื่อมั่นว่า แท้จริงแล้วในอุโมงค์แห่งความทุกข์ เราจะเห็นแสงฉายเสมอ ยกเว้นแต่ว่าเราจะมัวแต่ก้มหน้าจนมองไม่เห็น